Around this time, Suzuki gave violin lessons to Toshiya Eto, Koji Toyoda, the Kobayashi brothers (Takeshi and Kenji), Hidetaro Suzuki, and Yoko Arimatsu at his home.