Shinichi Suzuki moved to Kiso Fukushima, Nagano-ken.