The Matsumoto Music School was established in Shimoyokota, Matsumoto. He was named director, and then moved to Matsumoto-shi. The original name of the association was “Zenkoku Yojikyoiku Doshikai”.